مراحل تربیت نیرو با استفاده از سیستم منتورشیپ گلرن
28.5%

مرحله اول

ثبت درخواست نیرو

مرحله دوم

جلسه ارزیابی

مرحله سوم

جزییات عنوان شغلی

مرحله چهارم

قرارداد همکاری

مرحله پنجم

ارزیابی فرهنگ سازمانی

مرحله ششم

اجرای سیستم منتورشیپ

مرحله هفتم

مصاحبه و ارزیابی نهایی

ثبت درخواست نیرو

پس از تکمیل فرم زیر جهت مشاوره / انجام مصاحبه  تا 10 روزکاری آینده با شما تماس خواهیم گرفت.

  • مشخصات سازمان

  • هر نکته خاص که لازم است پیش از جلسه در مورد شما بدانیم یا پوزیشن شغلی مورد نظرتان را وارد نمایید.