در این تسک قرار است شما برای حضور در جلسات مصاحبه شغلی(حضوری یا آنلاین) سنکرون یا غیر سنکرون آماده شوید. و بتوانید با اعتماد به نفس کافی به درستی خودتان را معرفی کرده و در مورد شرایط و نحوه همکاری مذاکره کنید.