لوگوی گل اِرن

رسیدن به درک و آشنایی کافی و قابل قبول(با تایید منتور) با بازار کار و شرکت ها و استخراج چند ورژن رزومه با توجه به پوزیشن های شغلی مرتبط و نیاز مارکت