لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

میزان درآمد و مدل پرداخت منتور از این همکاری به چه صورت خواهد بود؟

درآمد شما برای هر تسک و هر منتی به صورت فرد به فرد طبق فرمول مشخصی محاسبه و پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای تمامی پوزیشن های شغلی، برنامه های منتورینگ و مسیرهای شغلی ثابت است و صرفا با توجه به مدت زمان منتورینگ هر تسک و تعداد جلسات کم یا زیاد خواهد شد.

میزان دقیق آن و نحوه محاسبه اش را در مرحله بعدی ( برگه اختصاصی تعریف تسک آزمایشی) به صورت مفصل بیان کرده ایم و نیازی به تماس و ارسال پیام در این مورد نیست.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…