لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

طراحی و اجرای برنامه منتورینگ سازمانی، چگونه طبق نیا ز و ضرورت های سازمان هدف انجام می شود؟

 پس از ارزیابی و برگزاری جلسات مختلف و تکمیل چک لیست های مورد نیاز، گلرن به شناخت و فهم درست از چرخه و نوع کارها در سازمان هدف پی برده  و با توجه به اطلاعات به دست آمده جزییات و ماهیت برنامه منتورینگ سازمانی متناسب با هر فرد یا گروه از افراد مشخص می ­شود. تمامی این مراحل به صورت تعاملی بین سازمان هدف و تیم گلرن اجرایی می شود. در نهایت زمانیکه اهداف، خروجی های مورد انتظار و جزییات اجرایی تا حد قابل قبولی برای طرفین شفاف گردد، برنامه منتورینگ اختصاصی برای سازمان اجرایی می گردد. 

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…