لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

در جلسات منتورینگ بین منتور و منتی دقیقا چه اتفاقاتی می افتد؟

در جلسات منتورینگ، که در آن ها غالبا در مورد اینکه منتی چه کار هایی انجام داده است و چه چالش های احتمالی در حین انجام کار داشته است بحث خواهد شد و در صورت ضرورت منابع و یا مسیر آموزشی جدید نیز به منتی معرفی خواهد شد. جلسات دو طرفه ای که منتور با منتی در طول فرآیند منتورینگ برگزار می شود، جنبه ی آموزشی ندارند و بیشتر بر چک کردن کارها و دادن بازخورد هایی جهت پیشبرد کار تمرکز دارند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…