لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

اجرای این سیستم چقدر هزینه دارد و مدل همکاری ما با گلرن به چه صورت خواهد بود؟

مبلغ نهایی با توجه به پارامترهای مختلفی محاسبه می گردد از جمله:

۱- تعداد منتی ها 

۲- سطح فعلی و سطح مورد انتظار(روی زمان، تعداد تسک ها و بسیاری از جزییات دیگر سیستم منتورشیپ اثر گذار است)

۳- میزان همکاری سازمان هدف در برنامه منتورینگ(آيا خود سازمان افرادی را به عنوان منتور در اختیار سیستم قرار می دهد یا خیر؟)

۴- عنوان پوزیشن شغلی

۵- میزان پوشش هزینه برای خود منتی ها(در صورت پرداخت مبلغ به گلرن از سمت منتی ها، آیا سازمان این مبلغ را به ایشان بازپرداخت می کند؟)

در نهایت پس از مشخص شدن موارد فوق که در قالب تکمیل فرم و چک لیست های ارزیابی صورت میگیرد، مبلغ نهایی محاسبه شده و در قالب قرارداد همکاری به اطلاع نماینده سازمان هدف می رسد. 

پس از امضای قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد(نقدا یا به صورت مرحله ای) توسط نماینده سازمان، فرایند همکاری رسما آغاز خواهد شد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…