لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا لازم است اولین پیشنهاد کاری که دریافت می کنم را بپذیرم؟

از آنجایی که دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است بخواهید یا نخواهید(بتوانید یا نتوانید) اولین پیشنهاد کاری که دریافت می کنید را بپذیرید، ما این را به صورت موردی ارزیابی می کنیم. در هر صورت چنانچه بخواهید مشمول دریافت گارانتی شغلی شوید، لازم است برای عدم پذیرش پیشنهادهای شغلی دلایل غیرشخصی ارایه کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد