لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا صرفا با شرکت در برنامه منتورینگ می توانم به اهدافم برسم؟‌خودم به تنهایی تا کجا می توانم پیش بروم؟

ابتدا باید واضح شود که هدف شما چیست؟ اگر چیزی جز آشنایی و ورود به بازار کار است باید بیشتر در این مورد صحبت کنم. 

هر کس می تواند به تنهایی تصمیماتش را عملی کند و به اهدافش برسد. اما زمانیکه بخواهد از تجارب و دانش بقیه استفاده کند، به ویژه برای عبور از شرایط ناشناخته و جدید، احتمال و درصد موفقیت در رسیدن به هدف بالاتر می رود.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…