لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا با انجام تسک ها حین برنامه منتورینگ در لیست بیمه شرکت نیز قرار خواهم گرفت؟

با توجه به اینکه کل برنامه منتورینگ اختصاصی با هدف افزایش مهارت و تجربه شما طراحی میشود و صرفاً روی خودتان سرمایه‌گذاری می کنید (قرار نیست که شما از انجام تسک ها و کارها درآمدی داشته باشید). اما اگر نیاز داشته باشید برای شما سابقه بیمه رد شود، موضوع را با مشاور برنامه مطرح کنید تا به شما راهنمایی های لازم را ارایه کند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…