لوگوی گل اِرن

مراحل سیستم منتورشیپ گُل اِرن

۰%
ثبت درخواست مشاوره
ثبت درخواست مشاوره
جلسه ارزیابی
جزییات عنوان شغلی
قرارداد همکاری
ارزیابی فرهنگ سازمانی
اجرای منتورشیپ
مصاحبه و ارزیابی نهایی

مرحله سوم: جزییات عنوان/ عناوین شغلی مورد نیاز

با توجه به اینکه تامین نیروی کار از طریق ساختن و تربیت کردن افراد متناسب با همان عنوان شغلی و طبق نیاز خود شرکت بالاترین نرخ ماندگاری و تناسب شغلی را بین سایر روش ها داراست٬ طبیعتا نیازمند منابع زمانی و انسانی خاصی است. استفاده از روش هایی که بتواند مهارت٬ رفتار و تجربه کافی را از طریق کار کردن و انجام دادن تسک/پروژه های مشخص به فرد تازه کار منتقل کند٬ نقش پر رنگی در طی این فرایند دارد. سیستم منتورشیپ گلرن با متناسب سازی نیاز سازمان و نیروی کار سعی دارد تا خروجی بهینه تری نسبت به فرایندهای کلاسیک تربیت نیرو، که به اسم کارآموزی در حال انجام است، ایجاد کرده و منافع ذی نفعان را به صورت شفاف تامین نماید.

برای شروع لطفا یکی از دو مدل زیر را انتخاب کنید.

استفاده از سیستم منتورشیپ برای پرسنل فعلی سازمان 

استفاده از سیستم منتورشیپ برای تربیت و جذب نیرو/نیروهای جدید