فرم ارزیابی منتی توسط منتور ارزیاب
نام و نام خانوادگی منتور
ایمیل منتور
نام منتی *
ایمیل منتی *
با توجه به تسکی که منتی انجام داده است، چه امتیازی از (از ۱۰۰) به هر کدام از مهارت های ایشان می دهید؟ *
با توجه به ارزیابی که انجام دادید، مسیر شغلی منتی را در قالب حداقل ۳ تسک تخصصی، به سمت جایگاه شغلی ای که ایشان هدف گذاری کرده اند، ترسیم کنید: *
حداقل ۳ تسک تخصصی
اگر کامنتی برای خود منتی دارید، لطفا در باکس زیر وارد کنید:
توضیحات تکمیلی در مورد رفتار منتی به ویژه حین جلسات منتورینگ را در این باکس برای مدیر برنامه و سایر منتورها وارد کنید *