ثبت فرم و محاسبه آنلاین عملکرد منتور
نام منتور
ایمیل منتور
نقش خود را انتخاب کنید. *
طول دوره منتورینگ را انتخاب کنید. *
طول دوره منتورینگ را انتخاب کنید. *
طول دوره منتورینگ را انتخاب کنید. *
طول دوره منتورینگ را انتخاب کنید. *
تعداد کل جلسات منتورینگ *

طبق تسک منتورینگ شما بایستی حداقل ۲ جلسه با منتی برگزار می کردید. لطفا پس از ثبت فرم با مدیر برنامه در این مورد مکاتبه کنید.

تعداد جلسات اضافی را وارد کنید: *
نام و نام خانوادگی منتی *
تسک چندوم منتی می باشد؟ *
شماره تسک ها داخل شیت تسک وجود دارد می توانید از آنجا این قسمت را پر کنید.
ارزش نهایی و قابل پرداخت:
0.00
 تومان
ارزش نهایی و قابل پرداخت:
0.00
 تومان
ارزش نهایی و قابل پرداخت:
0.00
 تومان
ارزش نهایی و قابل پرداخت:
0.00
 تومان
تاییدیه *
برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد