رویداد آنلاین: مهاجرت کاری و ورود به بازارکار جهانی از طریق برنامه نویسی

لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
amirabbasghasemi

amirabbasghasemi

Front-end web Program

BootstrapCSSHTMLJavaScriptReact.js

منتی امیرعباس قاسمی:

تسک موفبه مدت یک سال دردوره منتورینگ گلرن فعالیت داشته که با9تسک موفق آن رابه پایان رسانده ومهارت های نام برده راکسب کرده ام:
html،css،Bootstrap،JavaScriptوReact.jsکه ردحال گذاراندن دوره های آن می باشم…

تسک ها

طراحی وساخت سایت آرایشی وبهداشتی
سایت آرایشی وبهداشتی: سایت آرایشی وبهداشتی بابهره گیری ازbootstrapوjavascriptطراحی شده ودرتمامی سایزهارسپانسیو می باشد. سایت طراحی شده کامل می باشدوبااضافه کردن یکسری تغییرات جزئی می توان ازآن برای فروشگاه های آرایشی وبهداشتی وحتی فروشگاه تجهییزات پزشکی ازآن استفاده نمود.
دستیارپزشکی
سایت دستیار پزشکی: بااستفاده ازدیتاهای جمع آوری شده ازکشورآمریکاسوالاتی درموردروش زندگی روزمره کاربر راپرسیده وباتوجه به پاسخ های دریافتی میزان ابتلاء کاربر به دیابت رابه آن گزارش می دهد. این سایت به صورت گروهی ، که متشکل شده ازدونیرویback-end،دونیرویdata-scienceویک نیروی front-endطراحی شده.
سایت life in web
سایت life in web : این سایت طراحی آن به طورکامل بااستفاده ازbootstrapانجام شده ودرتمامی سایزهارسپانسیو می باشد. علت طراحی این سایت مسلط شدن برروی این فریم ورک بوده است.

دردوره یکساله ای که باگلرن همراه بودم باتوجه به تمامی مهارت هایی که آموختم ، متوجه این مسئله شدم که هیچ سوال،مسئله،مشکل ومانعی برطرف نمی شود مگراینکه خودفردبه دنبال دست یافتن به راه حل وگذشتن ازآن موقعیت باشد،که شایددرکلام بسیارساده باشد ولی درعمل کاری بسیاردشواروروحیه ای خستگی ناپذیررامی طلبد. پیشنهادوراهنمایی بنده به تمامی دوستانی که به تازگی واردمجموعه گلرن شده انداین است که برای دستیابی به پاسخ سوالات وموانعی که شاید درطول مسیررخ دهد،فقط وفقط همت وجستجوگربودن شما برای دستیابی به پاسخ ها وگذرازموانع می باشد. باآرزوی موفقیت برای گلرن وتمامی افرادی که درآینده عضوی ازاین خانواده خواهند بود.

#نظر منتی درباره گلرن

منتی های گلرن

karami milad

Mentee

Data science Program

karami milad

Nazanin Safavi

Mentee

Front-end web Program

Nazanin Safavi

Fathollah Kheradmandmotaghi

Mentee

Data science Program

Fathollah Kheradmandmotaghi

mohammad javad Dadashi

Mentee

Data science Program

mohammad javad Dadashi

َAsieh Majlesi Koupaei

Mentee

Data science Program

َAsieh Majlesi Koupaei

kamand

Mentee

Back-end web Program

kamand

mostafa nikosersht

Mentee

Data science Program

mostafa nikosersht

mahboobeh nasirizadeh

Mentee

UX analysis Program

mahboobeh nasirizadeh
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد