لوگوی گل اِرن
1199914-file-3x4-5d-74-3993-Copy

Amirabbasghasemi

Front-end web Program

BootstrapCSSHTMLJavaScriptReact.js

منتی امیرعباس قاسمی:

به مدت یک سال در برنامه منتورینگ گلرن فعالیت داشته که با ۹ تسک موفق آن رابه پایان رسانده ومهارت های نام برده راکسب کرده ام:
html،css،Bootstrap،JavaScriptوReact.jsکه ردحال گذاراندن دوره های آن می باشم…

پروژه و تسک ها

طراحی وساخت سایت آرایشی وبهداشتی
سایت آرایشی وبهداشتی: سایت آرایشی وبهداشتی بابهره گیری ازbootstrapوjavascriptطراحی شده ودرتمامی سایزهارسپانسیو می باشد. سایت طراحی شده کامل می باشدوبااضافه کردن یکسری تغییرات جزئی می توان ازآن برای فروشگاه های آرایشی وبهداشتی وحتی فروشگاه تجهییزات پزشکی ازآن استفاده نمود.

لینک پروژه:

دستیارپزشکی
سایت دستیار پزشکی: بااستفاده ازدیتاهای جمع آوری شده ازکشورآمریکاسوالاتی درموردروش زندگی روزمره کاربر راپرسیده وباتوجه به پاسخ های دریافتی میزان ابتلاء کاربر به دیابت رابه آن گزارش می دهد. این سایت به صورت گروهی ، که متشکل شده ازدونیرویback-end،دونیرویdata-scienceویک نیروی front-endطراحی شده.

لینک پروژه:

سایت life in web
سایت life in web : این سایت طراحی آن به طورکامل بااستفاده ازbootstrapانجام شده ودرتمامی سایزهارسپانسیو می باشد. علت طراحی این سایت مسلط شدن برروی این فریم ورک بوده است.

لینک پروژه:

نظر منتی درباره گُل اِرن

دردوره یکساله ای که باگلرن همراه بودم باتوجه به تمامی مهارت هایی که آموختم ، متوجه این مسئله شدم که هیچ سوال،مسئله،مشکل ومانعی برطرف نمی شود مگراینکه خودفردبه دنبال دست یافتن به راه حل وگذشتن ازآن موقعیت باشد،که شایددرکلام بسیارساده باشد ولی درعمل کاری بسیاردشواروروحیه ای خستگی ناپذیررامی طلبد. پیشنهادوراهنمایی بنده به تمامی دوستانی که به تازگی واردمجموعه گلرن شده انداین است که برای دستیابی به پاسخ سوالات وموانعی که شاید درطول مسیررخ دهد،فقط وفقط همت وجستجوگربودن شما برای دستیابی به پاسخ ها وگذرازموانع می باشد. باآرزوی موفقیت برای گلرن وتمامی افرادی که درآینده عضوی ازاین خانواده خواهند بود.

Sara Gholami

Mentee

Data science Program

photo.1

Rana Madani

Mentee

UX analysis Program

EAC78943-FAFA-4238-A0FB-90A563FACF39-2

Sajjad Hadi

Mentee

Data science Program

image-2

zahra panahi

Mentee

Back-end web Program

zahraa