لوگوی گل اِرن

Event status: درحال برگزاری

آموزش سازمانی به روش منتورینگ تسک محور، از برنامه ریزی تا ارزیابی اثربخشی

منتورینگ سازمانی به عنوان جایگزین کاملی برای آموزش های سنتی به شما این امکان را می دهد تا در مسیر رشد و موفقیت سازمان خود پیش بروید. با شرکت در این ایونت به عنوان کارشناس آموزش، منابع انسانی و حتی مدیراجرایی، به راهبردها و راهکارهایی متفاوت برای توسعه فردی و شغلی فرد به فرد کارکنان سازمان خود دست می یابید.

ادامه مطلب »