رویداد آنلاین: مهاجرت کاری و ورود به بازارکار جهانی از طریق برنامه نویسی

لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

فرم روانسنجی3 (نگرش نسبت به خود)

تعداددرصد قبولیکد ملینام و نام خانوادگیتاریخ تشکیل
تعداددرصد قبولیکد ملینام و نام خانوادگیتاریخ تشکیل
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد