داستان گلرن

من و شغل متناسبم یکی از دغدغه های همیشگی زندگی ماست. و وجود شکاف بزرگ بین کیفیت عرضه نیروی کار و تقاضای اون هم بزرگترین چالش شرکت ها برای جذب نیرو در بخش منابع انسانیشونه.
ما در گلرن مسیری رو طراحی کردیم که همه باهم رشد کنیم، حرفه ای بشیم و به اهداف شغلی و شخصی مون نزدیک تر بشیم و صد البته که «دستیابی به هدف» واسه ما از هر چیزی واجب تره. گلرنی ها تلاش مداوم، انگیزه بالا، تمرکز کافی، داشتن هدف شفاف و مشخص و مرام فردی در کنار نظم و انضباط تیمی واسشون خیلی ارزشمنده.

 حالِ ما به حال خوب کارآموزهامون و شرکت هایی که میزبان فرزندان ما هستن گره خورده. آینده ای غیر از این برای خودمون متصور نیستیم و تا تناسب و کیفیت رو ارتقا ندیم، چشم روی هم نمیگذاریم.

داستان گلرن
دوره آموزشی

داستان گلرن

من و شغل متناسبم یکی از دغدغه های همیشگی زندگی ماست. و وجود شکاف بزرگ بین کیفیت عرضه نیروی کار و تقاضای اون هم بزرگترین چالش شرکت ها برای جذب نیرو در بخش منابع انسانیشونه.

ما در گلرن مسیری رو طراحی کردیم که همه باهم رشد کنیم، حرفه ای بشیم و به اهداف شغلی و شخصی مون نزدیک تر بشیم و صد البته که «دستیابی به هدف» واسه ما از هر چیزی واجب تره. گلرنی ها تلاش مداوم، انگیزه بالا، تمرکز کافی، داشتن هدف شفاف و مشخص و مرام فردی در کنار نظم و انضباط تیمی واسشون خیلی ارزشمنده.

 حالِ ما به حال خوب کارآموزهامون و شرکت هایی که میزبان فرزندان ما هستن گره خورده. آینده ای غیر از این برای خودمون متصور نیستیم و تا تناسب و کیفیت رو ارتقا ندیم، چشم روی هم نمیگذاریم.

داستان گلرن
دوره آموزشی

داستان گلرن

من و شغل متناسبم یکی از دغدغه های همیشگی زندگی ماست. و وجود شکاف بزرگ بین کیفیت عرضه نیروی کار و تقاضای اون هم بزرگترین چالش شرکت ها برای جذب نیرو در بخش منابع انسانیشونه.

ما در گلرن مسیری رو طراحی کردیم که همه باهم رشد کنیم، حرفه ای بشیم و به اهداف شغلی و شخصی مون نزدیک تر بشیم و صد البته که «دستیابی به هدف» واسه ما از هر چیزی واجب تره. گلرنی ها تلاش مداوم، انگیزه بالا، تمرکز کافی، داشتن هدف شفاف و مشخص و مرام فردی در کنار نظم و انضباط تیمی واسشون خیلی ارزشمنده.

داستان گلرن

حالِ ما به حال خوب کارآموزهامون و شرکت هایی که میزبان فرزندان ما هستن گره خورده. آینده ای غیر از این برای خودمون متصور نیستیم و تا تناسب و کیفیت رو ارتقا ندیم، چشم روی هم نمیگذاریم.

دوره آموزشی